Pomogę Ci odzyskać sprawność

Profesjonalna fizjoterapia dostosowana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Dowiedz się więcej

O mnie

Jestem absolwentką studiów na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Specjalizuje się w terapii stawów skroniowo-żuchwowych, napięciowych bólów głowy oraz dolegliwości w obrębie szyi i obręczy barkowej. We współpracy z logopedami oraz stomatologami przygotowuję pacjentów do leczenia ortodontycznego, przebudowy zgryzu czy operacji ortognatycznych.

Na co dzień pracuję również z pacjentami z wadami postawy, wykonując diagnostykę oraz terapię korekcyjną. Prowadzę także fizjoterapię przed i po zabiegach operacyjnych - terapię tkanek miękkich, mobilizację blizny, poprawę zakresów ruchomości, kinezyterapię - aby umożliwić powrót do sprawności.

Usługi

Fizjoterapia stomatologiczna

 • Dolegliwości bólowe głowy
 • Bruksizm – zaciskanie i zgrzytanie zębów, szczękościsk
 • Klikanie/trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych
 • Szumy, piski uszne
 • Fizjoterapia przed i po zabiegach ortognatycznych

Fizjoterapia przed i pooperacyjna

 • Poprawa zakresu ruchomości i siły mięśniowej
 • Drenaż limfatyczny - praca z obrzękiem
 • Mobilizacja blizny pooperacyjnej
 • Powrót do sprawności

Fizjoterapia wad postawy

 • Ocena postawy i terapia korekcyjna

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

 • Terapia tkanek miękkich dostosowana indywidualnie do problemów napięciowych i bólowych pacjenta

Pierwsza wizyta

Krok 1:
Wywiad

Pierwsza wizyta rozpoczyna się od rozmowy na temat aktualnych dolegliwości i problemów pacjenta, dawnych urazów, wypadków czy dotychczasowego leczenia.


Przydatne są wszelkie badania obrazowe (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne), które pomogą w lepszej analizie źródła problemu i dobraniu odpowiedniej terapii.

Krok 2:
Badanie czynnościowe

Kolejnym etapem jest badanie czynnościowe, czyli ocena zakresów ruchomości, postawy ciała, bólu tkankowego i napięcia mięśni, a także specyficzne testy funkcjonalne dobrane do problemu pacjenta.


Warto pamiętać o wygodnym stroju, który nie będzie ograniczał ruchu i pozwoli na rzetelną ocenę mobilności ciała.


W trakcie diagnostyki pacjentów stomatologicznych i z wadami postawy dodatkowo wykonywane są zdjęcia i filmy w celu lepszej oceny, dokumentacji oraz śledzenia postępów terapii.

Krok 3:
Terapia

Ostatnim etapem jest terapia dostosowana indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Cennik

Pierwsza wizyta: fizjoterapia stomatologiczna
i wad postawy (do 60 minut)

300 zł
Pierwsza wizyta: fizjoterapia ogólna (do 60 minut)

200 zł
Kolejna wizyta (do 50 minut)

200 zł

Kontakt

Łowicka 17/25, 02-574 Warszawa

728 830 026

kojderfizjoterapia@gmail.com

Umów Wizytę On-line Umów Wizytę On-line

Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Natalia Kojder Rehabilitacja prowadzącą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (dalej: „Praktyka”).
  2. Rodzaj Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, 95 - indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania.
  3. Praktyka działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
   2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
   3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   4. innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej
  4. Praktyka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000239591 organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
 2. Cele i zadania praktyki
  1. Celem Praktyki jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
  2. Do zadań Praktyki należy w szczególności:
   1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania
   2. działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia
   3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
   4. inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
  1. Praktyka prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
  2. Praktyka udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
   1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta
   2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii
   3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu
   4. zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
   5. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
   6. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi
   7. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności
   8. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii
   9. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 4. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 5. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet, znajdujący się w Warszawie, pod adresem: ulica Łowicka 17/25 (kod pocztowy: 02-574).
 6. Przebieg i organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
  1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od wtorku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
  4. Rejestracja pacjentów odbywa się:
   1. bezpośrednio w gabinecie
   2. telefonicznie
   3. za pośrednictwem strony internetowej www.kojderfizjoterapia.pl
  5. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.
  6. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce przed udzieleniem świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew lub BLIK.
  7. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
   1. okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania)
   2. udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód
   3. zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych
   4. udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego
   5. okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań
   6. dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego
  8. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
  9. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 7. Udostępnianie dokumentacji medycznej
  1. Praktyka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
  2. Praktyka zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
  3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
  4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
  5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
   1. Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
   2. Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
  2. Wszyscy pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w punkcie IV Regulaminu, w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

Załącznik nr 1 - CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Pierwsza wizyta: fizjoterapia stomatologiczna i wad postawy (do 60 minut) - 300 zł

Pierwsza wizyta: fizjoterapia ogólna (do 60 minut) - 200 zł

Kolejna wizyta (do 50 minut) - 200 zł

Wady postawy - kolejna wizyta (do 40 minut) - 170 zł

Załącznik nr 2 - CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kopia dokumentacji medycznej - 0,36 zł za stronę

Wydruk dokumentacji medycznej - 0,36 zł za stronę

Odpis dokumentacji medycznej - 10,33 zł za stronę

Wyciąg dokumentacji medycznej - 10,33 zł za stronę

Udostępnienie na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD) - 2,06 zł

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych - bezpłatnie